תקנון אתר

תקנון אתר

תקנון שירות אתר חברת ביי ליין בע”מ תקנון האתר

ברוכים הבאים לתקנון שירות של אתר האינטרנט של חברת ביי ליין (להלן: “האתר”) אשר בבעלות חברת ביי ליין בע”מ (להלן:”מפעילת האתר”). השימוש בשירות כפוף להוראות התקנון בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילת האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים באופן נפרד בהזמנת השירות, אשר תיחתם מול מפעילת האתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע מפעילת האתר על הוראות תקנון זה. מפעילת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד מתן השירות.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות מפעילת האתר. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

תקנון זה יחול לטובת מפעילת האתר וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה. המפעילה רשאית להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

כיצד מצטרפים לשירות?

תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות הרשמה באתר, מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של הפונה. המשתמש יחל לקבל את השירות רק לאחר תהליך אימות נתונים והסכמה לתנאי ההצטרפות והשימוש בשירות המפורטים בתקנון זה.

מהו השירות שמספק האתר?

אתר החברה, הינו אתר ברשת האינטרנט, המפעיל ומנהל מערכת למכירת מוצרים שונים בהם שולחנות אש, מדורות גן, תנורי חימום, פטריות חימום קמינים ו/או ציוד נלווה.

במסגרת האתר ניתן לצפות במוצרים השונים העומדים למכירה, מפרט המוצרים והעלויות וניתן לבצע הזמנות של המוצרים וביצוע תשלומים.

יובהר כי השימוש באתר הוא לצורך רכישת מוצרים המיובאים מחו”ל והאחריות בגינם הוא של היבואן, אין האתר, בעלי האתר או נציגיו אחראים בצורה כלשהי לפגמים במוצר או באופן התקנתו, ועל המשתמש לדאוג להתקנת המוצרים באמצעות חשמלאי מוסמך.

באתר ו/או מפעילת האתר עשויה לצרף רשימה ו/או פרטים של מתקינים מוסמכים לצורך התקנת המוצרים, אך, יובהר כי מתקינים אלו אינם עובדי מפעילת האתר, או בעלי זיקה למפעילת האתר והאחריות על ביצוע ההתקנות וטיבם הם של המתקין בלבד וכן ההתקשרות לביצוע ההתקנה תתבצע בין המשתמש ובין המתקין באופן ישיר ללא מעורבות ו/או אחריות מפעילת האתר בכל צורה שהיא.

המפעילה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים בעקיפין, לפעילות המפעילה ו/או האתר. המשתמש יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר בינו לבין צדדים שלישיים כאמור, והמפעילים אינם אחראים לכל בעיה או מחלוקת שייווצרו עקב המפגש בין הצדדים.

המשתמש יעשה שימוש באתר ובמערכותיו לצורך אישי בלבד ולא לצורך מסחרי כלשהו.

על המשתמש למלא פרטים נכונים עדכניים ומדויקים על מנת לאפשר הפניה יעילה.

מפעילת האתר, רשאיות לשלוח למשתמש חומר פרסומי וזאת כל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מפעילת האתר.

שימוש במידע המצוי באתר

מפעילת האתר תוכל לעשות שימוש במסגרת המידע שנמסר באתר בעת הרישום לשרות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שמפעילת האתר מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות.

על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותו ואשר מסופקים על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, וכן פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים, . במקרה זה מפעילת האתר תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו 3) לצג הטלפון הסלולרי שלו באמצעות שירות הודעות כתובות (סמס / וואטסאפ) על צג הטלפון.

אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה כאמור.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המנוי אישית באופן שמי.

פרטיות השימוש באתר

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא לצורך הגנת האתר במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או ביצע עבירה כלשהי ו/או או ביצע פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במוסדות הלימוד השונים, במשתמשים אחרים.

הגבלת השימוש באתר

המשתמש מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

שימוש במערכת באתר זו לכל מטרה אחרת שאינה למטרת רכישת המוצרים המשווקים על ידי מפעילת האתר אסורה בהחלט.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובשרותיו בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעילים ו/או בצדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר או שימושו בשירות, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד’ של המפעילים ו/או של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של המפעילים ו/או של צדדים שלישיים, המשתמש יהא אחראי בגין כל נזק כלפי האתר או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרת הוראה זו.

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר על פי כל דין, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

תקנון משלוחים

מדינות משלוחים:

חברת ביי ליין יבוא ושיווק בע”מ תאפשר לרוכשים באתר אופציה למשלוח המוצרים לכל הארץ בעלות מוזלת ובמגוון אפשריות משלוח שונות.

בהזמנת מוצרים דרך האתר דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

האתר fuegotable לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

שימו לב זמני אספקת המוצרים המצוינים בתנאי המשלוח כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

בזמן קבלת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

בכל בקשה שישתלח לחברת ביי ליין יבוא ושיווק עבור ביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.

תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד.

במקרה של סירוב לקבלת הסחורה ע”י המזמין, יחויב הלקוח בהוצאות השילוח אליו והחזרת הסחורה למחסנינו.

אופציות למשלוחים:

  1. מוצרים עד 2000 ₪ המשלוח מהיר עד 7 ימי עסקים ללא עלות ( משלוח חינם ) לכל הארץ.
  2. מוצרים מעל 2000 ₪ המשלוח מהיר עד 7-13 ימי עסקים כל הארץ בעלות של 350 ₪.
  3. אופציה לאיסוף עצמי – מאולם התצוגה גזית 11 פתח תקווה ( בתיאום מראש בלבד )

אבטחת מידע

מפעילת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת מפעילת האתר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטה.

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

מפעילת האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת המוצר ו/או השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או המוצר ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

כל המידע באתר אודות הגופים המפרסמים בו או בקישורים מהאתר לעמודים שונים שאינם מהווים חלק מהאתר עצמו הוא באחריות אותם גופים עצמם ולא באחריות מפעילת האתר. המשתמש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעיה בחומר המפורסם ע’י הגופים המפרסמים באתר.

יש לציין כי האתר אינו מפרסם את התכנים המופיעים בקישורים מהאתר ואינו שולט או מבקר אותם.

לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותיו בשירות ו/או על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים באמצעותו.

זכויות קניין רוחני

המנוי מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים, התכנים והתיעוד הקשור בשרות הם קניינן של מפעילת האתר. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות למפעילת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השרות, ללא רשות בכתב ממפעילת האתר.

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו, בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות למפעילים ) או לצדדים שלישיים עימם המפעילים עומדים בקשר(. המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות קניין רוחני בכל תוכן המועלה על ידו לאתר, ולא תהיה לו זכות לקבלת תמורה כלשהי מהמפעילים בגין תוכן כאמור ו/או בגין השימוש בו.

שם המתחם של האתר, וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של המפעילים ו/או של האתר, הינם קניינם הבלעדי של המפעילה.

המשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש במידע המופיע באתר, לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מידע כאמור, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן, למעט בכפוף לקבלת אישור בכתב מראש מטעם המפעילים. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

כל הזכויות במידע שיופץ למשתמש על ידי מפעילת האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור שייכים למפעילת האתר.

שינוי תקנון האתר / סיום השירות

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השרות הניתן ו/או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת. מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג’ כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל מכל סיבה שהיא. הודעה על כל שינוי כאמור תינתן באתר.

אחריות והדין החל

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז ו/או בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל.

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם למפעילת האתר ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע”י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות ו/או מוצר באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות בגינה.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

שונות

במידה והמנוי מזמין השירות נשוא תקנון זה איננו המשתמש – הבעלים הרשום של קו הטלפון הנייד לגביו מתבקש השירות, הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי מפעילת האתר כי הצטרפותו לשירות הינה על דעתו ובהסכמתו המלאה של המשתמש הרשום לקו הטלפון ולמכשיר עבורם יירשם השירות כאמור, וכי הוא ישא בלעדית באחריות וישפה את מפעילת האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון הנייד לגביו התבקש השירות.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן על אף ביטול ההוראות לגביהן נקבע כאמור.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.

מדיניות ביטול והחזר תשלומים

תשלום ששולם עבור רכישת מוצר לא יוחזר בשום מקרה, לאחר אספקת המוצר לידי המשתמש וזאת אף אם המשתמש אינו שבע רצון מהמוצר שסופק לו. החברה שומרת לעצמה את היכולת לבצע את ההחזר בהעברה בנקאית בלבד.

במקרה בו תסכים מפעילת האתר לבטל תשלום כלשהו, מכל סיבה שהיא, יהא זה בכפוף לכך שהמשתמש יהא אחראי להשבת המוצר כשהוא תקין ושלם למשרדי מפעילת האתר כאשר עלויות פירוק המוצר שינועו וכל עלות אחרת תהא באחריות המשתמש..

בחזרה לעמוד שולחנות אש לחץ/י כאן >

דילוג לתוכן